Vásárlástól való elállás

A törvényekben értelmében a vásárlónak jogában áll a vásárlástól való elállás,a csomag átvételétől számítva 14 napon belül.A vásárlástól való elálláskor a nem megfelelő terméket küldje vissza a következő címre:

Dán Invest Bt.

2735,Dánszentmiklós,Petőfi Sándor utca 12.


A csomag visszaküldésénél:gondosan csomagolja be(ajánlott küldeményként küldje),utánvétes összeg nélkül.Amennyiben utánvételesen érkezik a címre a csomag,nem kerül átvételre.

A számla fénymásolatát is csomagolja a termékhez,és tüntesse fel a bankszámlaszámát is,illetve csatolja hozzá a kitöltött vásárlástól való elállási űrlapot,melyett itt talál.

A visszaküldött termék a következő feltételeknek kell,hogy megfeleljen:

*Gondosan becsomagolt termék

*A termék nem volt használva(nincsenek látható jelei a viselésének)

*A termék hiánytalan!

A vásárló köteles a feladás költségeit állni,amennyiben hibátlan terméket küld vissza.

A visszaküldés során,a csomag esetleges elvesztéséért,vagy megsérüléséért nem vállalunk felelősséget.A vásárló felelőssége gondosan becsomagolni és a megfelelő módon postára adni.

Amennyiben a vásárló sérült,meghibásodott/más típusú/más méretű terméket kapott(tehát a hiba a mi oldalunkon történt)a postaköltség is átutalásra kerül.

A kereskedő kötelezettségei elállás esetén 

  • A kereskedő késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a szállítás költségeit is, amikor a 11. cikknek megfelelően értesül a fogyasztó azon döntéséről, hogy eláll a szerző­déstől. A kereskedő az első albekezdésben említett visszatérítést a fogyasztó által az eredeti ügylet során igénybe vett fizetési móddal megegyező módon hajtja végre, kivéve, ha az ettől való eltérésbe a fogyasztó kifejezetten beleegyezik, és amenynyiben a fogyasztót az ezen visszatérítésből adódóan semmilyen díj nem terheli.
  • Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
  • Adásvételi szerződések esetében a kereskedő - amenynyiben nem vállalta, hogy az árut maga szállítja vissza - mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi idő pontot kell figyelembe venni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén 

  • A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a 11. cikkel összhangban értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, visszaküldi az árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek, kivéve, ha a kereskedő vállalta, hogy az árukat maga szállítja vissza. A fogyasztó a határidőt akkor tartja be, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.
  • A fogyasztó kizárólag az áruk visszaküldésének közvetlen költségét viseli kivéve, ha a kereskedővállalta e költség viselését, vagy ha a kereskedő elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy ezeket neki kell viselnie.
  • Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, amennyiben az árut a szerződés megkötésekor leszállították a fogyasztó otthonába, a kereskedő saját költségén szállítja vissza az árut, ha az természeténél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton.
  • A fogyasztó csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelésből adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel. A fogyasztó semmi esetre sem felel az áru értékcsökkenéséért, amennyiben a kereskedő az elállási jogról szóló, a 6. cikk (1) bekezdésének h) pontjában előírt tájékoztatást elmulasztotta.
  • Ha a fogyasztó a 7. cikk (3) bekezdése, illetve a 8. cikk (8) bekezdése szerinti kérelmet követően gyakorolta elállási jogát, köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az elállási joga gyakorlásának a kereskedővel való közlése időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított teljes ár alapján kell kiszámítani. Amennyiben a teljes ár túlzottan magas, az arányos összeget az addigi teljesítés piaci értéke alapján kell kiszámítani